Home » Status chữ ngược

Status chữ ngược

chunguoc Status chữ ngượcBài viết này hướng dẫn bạn viết chữ ngược với Tools Viết Chữ Ngược. Đầu tiên bạn điền chữ muốn viết ngược vào ô 1 , sau đó nhận chữ đã viết ngược ở ô thứ 2. Bạn có thể tools này để làm Status Facebook ngược, status Twitter ngược,status Google +1 ngược,status Zing Me ngược,status Yahoo ngược và còn có thể sử dụng làm tên tài khoản Facebook ngược.

Chữ Muốn Viết Ngược:
Chữ Đã Viết Ngược:

Chú ý: tools làm chữ ngược không áp dụng cho tiếng việt có dấu và đừng quên click like để chia sẻ cùng bạn bè nhé.

258x67 WP Store cyan Status chữ ngược

App viết chữ ngược miễn phí trên Windows Phone

105 comments

 1. ıɥu ʎɐɥ ʎɐu nǝıʞ ʇǝıʌ

 2. ıɥu ʎɐɥ ʎɐu nǝıʞ ʇǝıʌ

 3. Hoàng Huyền

  nêʎ ɥuìʇ ờɥɔ ƃuoɯ uẫʌ ɯǝ ʎɐu nâl
  ơʇıu ıáƃ ôɔ àl ɯǝ
  (2o + 2u <— ou2) ơʌ ơq ɥuìɯ 1 ɔộđ uơđ ɯǝ ỏq
  ɥuìʇ uùq óđ ừʇ ıxo
  ɥuìɯ ɔựq uêq 2 ɔáq ôɔ uêu oɥɔ
  ɯıʞ ıɥd ọɥ ƃuòp ƃuùɔ ìʌ
  ɯǝ uêq ềʞ uầƃ ɔợưđ ƃuẳɥɔ ıxo
  ềʌ uàɹʇ ʇéɹ ốʇ ƃuôıƃ ɯêđ
  ềq 1 ʎɐɔ ɐnɥɔ nịɥɔ ɯǝ ɯıʇ uêu
  ʎầđ uêl ıóɥʞ ɔốq nɐđ uờɥ
  (2ouɥ + 3ouɥ <—- o2ɥ + 2ou 2) ʎɐɥʇ ɔá àl ʇậɥʇ ợʌ ƃuồɥɔ unl déɥƃ
  (o2ɥ) ɐɹ ɔớưu ửʇ ƃuàoɥ ʎɐƃu ıọƃ
  àɥu ềʌ unl ʇắq ʎậʌ ʎấɥʇ ềʇ ʎủɥʇ
  uơđ ôɔ ƃuốs ɔộnɔ ơʌ ơq
  uơɥ ɯậđ oàu ʇấɥɔ ɯậđ nâu nàɯ ɯêɥʇ
  (2ou) ıxo ửʇ ƃu 1 ɯêɥʇ
  ìɥʇ ɔứʇ ʎɐƃu uềıl ɐóɥ ıxo ịq
  ʎàu íɥʞ ʇấɥɔ uêu uềq ƃuôɥʞ
  ʎɐƃu ɐɹ uềıl ɥuıs (ou) ʇıxo ơʇıu
  uǝnb uêu ƃuũɔ ıồɹ nâl uầƃ
  ɯǝ ɯìʇ àɥu uếđ ốʇ ƃuôıƃ ıɥʞ ƃuưɥu
  ɐl uâl ƃuẳɥɔ ɥuɐ ƃuờưɥʇ ɥuìq
  àɥu uầƃ ıxo ẻɹʇ uạq ɥuɐ óɔ
  ıđ ıôɹʇ ƃuáɥʇ ɯău ıồɹ ếɥʇ
  ìƃ ɯàl ɥuɐo uếʎ uệʎnɥɔ ɥuíʇ ıɥɔ ıộʌ
  ɥuɐx uânx uốq ıờưɯ ɯǝ ıổnʇ
  ɥuàđ oɐs ơƃu ɯàl ý ỏƃu ıɐ óɔ
  ¡ơɹʇ íɥʞ ọɥ ƃuòp ưɥu ứɔ
  ôɔ ếɥʇ ɯầɹʇ oɐs ˙˙˙oảq uẫʌ ɐʇ ıờưƃu
  uǝnb ıờưƃu ʇí ɯǝ ƃuờưɥʇ ɥuìq
  ɯǝ ɯăɥʇ ềʌ ớɥu 7 ứɥʇ ô ớɥu
  èɥ ɐùɯ ıớʇ oɥɔ ƃuôđ ɐùɯ
  ǝɥɔ oɐq ıàoƃu uoɹʇɔǝlǝ 5 óɔ
  2 ỳʞ nɥɔ ở ɯǝ àɥu
  ıɐ ưɥu uềıɥ nịp uẫʌ ɯǝ ƃuưɥu ếɥʇ
  ıxo ƃuốıƃ oʞ ùp oɥɔ
  ɯǝ ƃuoɹʇ ìɹʇ ʎnp ƃuẳɥɔ ƃuốs 'ʎáɥɔ ựs
  ìƃ ịʌ ƃuẳɥɔ ƃuũɔ nàɯ oʞ
  ıɥɔ ɯàl ờƃu ɥuɐ ʇozɐ ʇậɥʇ uêʇ
  ơʇıu ıáƃ ôɔ àl ɯǝ
  ơʇıu ıáƃ ôɔ àl ɯǝ

 4. Cười Nực

  viết vừa ngược vừa gạch không được à

 5. ınɥʇ ɔđ ɔọđ ıớɯ ıɹʇ dẹđ àʌ ɥuıɯ ƃuôɥʇ ánb ʎɐɥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bet365 Visit site get 200 GBP