Home » Status chữ ngược

Status chữ ngược

Bài viết này hướng dẫn bạn viết chữ ngược với Tools Viết Chữ Ngược. Đầu tiên bạn điền chữ muốn viết ngược vào ô 1 , sau đó nhận chữ đã viết ngược ở ô thứ 2. Bạn có thể tools này để làm Status Facebook ngược, status Twitter ngược,status Google +1 ngược,status Zing Me ngược,status Yahoo ngược và còn có thể sử dụng làm tên tài khoản Facebook ngược.

Chữ Muốn Viết Ngược:
Chữ Đã Viết Ngược:

Chú ý: tools làm chữ ngược không áp dụng cho tiếng việt có dấu và đừng quên click like để chia sẻ cùng bạn bè nhé.

Flip Text Windows Phone Application
App viết chữ ngược miễn phí trên Windows Phone

126 comments

  1. ıôɥʇ óđ ɔợưđ ɔọđ uẫʌ àɯ ɥuıɯ ƃuôɥʇ ıảɥd ìƃ ıồnq uầɔ

  2. àɯ ıôɥʇ ıônx ɥuàɥʇ ɐữu ʇáɥd ıạl ɔợưƃu ɔọđ uêl oɥɔ

  3. ʞà ìƃ ƃuởưɥ ɥuả óɔ ¿oɐs ìɥʇ uùl

  4. ̶˙̶̶à̶̶ɯ̶ ̶ễ̶̶p̶ ̶ɔ̶̶ợ̶̶ư̶̶ƃ̶̶u̶ ̶ɔ̶̶ọ̶̶đ̶ ̶ɯ̶̶à̶̶x̶ ̶ʇ̶̶u̶̶ǝ̶̶ɯ̶̶ɯ̶̶o̶̶ɔ̶ ̶u̶̶ạ̶̶q̶ ̶ʎ̶̶ấ̶̶ɯ̶ ̶ʎ̶̶ấ̶̶ɥ̶̶ʇ̶ ̶ɥ̶̶u̶̶̶ì̶̶ɯ̶

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *